Turvaköyden kiinnityspisteiden toteuttaminen

Katoille tulee aina järjestää asianmukaiset ja turvalliset katkeamattomat kulkutiet kaikille huoltoa, tarkistuksia, puhdistuksia tai muita säännöllisiä käyntejä vaativille alueille käyttäjää tai sivullisia vaarantamatta. Lisäksi kulku täytyy 9-28 metriä korkeissa rakennuksissa järjestää sekä sisä- että ulkokautta. Tämän lisäksi kyseiset reitit ja huoltokohteet tulee varustaa turvaköyden kiinnityspistein, mikäli rakennuksen korkeus ylittää 9 metriä. Suositeltavaa on toteuttaa tätä matalammatkin rakennukset turvalliseksi käyttää, mm. työkseen kattoja käyttävien henkilöiden työturvallisuuden vuoksi.

Turvaköyden kiinnityspisteitä suunniteltaessa tulee huomioida rakennuksen erityispiirteet sekä vaara-alueet siten, että käyttäjä ei joudu kulkemaan vaara-alueilla ilman kytkettyä henkilökohtaista suojavarustetta. Turvaköyden kiinnityspisteet tulisi sijoittaa tarkoituksenmukaisiin paikkoihin, mieluiten kulkuteiden yhteyteen, siten että käyttäjä ei kytkeydyttyään pääse putoamaan vaaralliselta alueelta.

Käyttäjän putoamista voidaan estää kahdella tavalla; teknisin keinoin, kuten kaiteiden avulla, tai henkilökohtaisilla putoamissuojaimilla rakennukseen toteutettuja turvaköyden kiinnityspisteitä hyödyntäen. Turvaköyden kiinnityspisteet voivat olla putoamisen pysäyttäviä ja käyttäjää tukevia, kuten esim. kattosiltaan asennettu köysikiinnike, tai pelkästään putoamisen pysäyttäviä, kuten kulkutien yhteyteen asennettu vaijerijärjestelmä. Usein toimiva kokonaisuus saavutetaan näitä ratkaisuja tarkoituksenmukaisesti yhdistelemällä.

 

Alla lueteltuna tyypillisiä huoltoa vaativia laitteita katoilla

• IV-laitteistot (erilaisten putkien läpiviennit katossa, tai IV-konehuoneet)
• Kattoluukut
• Aurinkopaneelit (lumiesteet sekä huoltoreitit järjestettävä laajoille paneelikentille)
• Savupiiput ja -hormit sekä muut nuohousta vaativat kohteet
• Vedenpoistojärjestelmät, kuten sadevesijärjestelmät, kattokaivot ja niiden ympäristö (puhdistustarve)
• Savunpoistolaitteistot
• ym. rakennusosat, varusteet ja laitteet, joita täytyy päästä huoltamaan katolla, rakennuksen elinkaaren aikana.

Kattosillassa olevaan vaakakiskoon saa turvaköyden kiinni.

Miten toteutetaan turvallinen kulkutie?

Turvallisin tapa toteuttaa ”Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta” vaatimukset on yhdistää kulkutiet ja turvaköyden kiinnityspisteet yhtenäiseksi ja turvalliseksi reitiksi, jolloin vältetään huoltohenkilön liikkuminen vaara-alueella ilman kytkettyä turvaköyttä ja turvallinen kulku varmistetaan näin myös talviaikaan. Turvallisuuden lisäksi kiinteät ja selkeät kulkutiet vähentävät säännöllisen käytön aiheuttamaa rasitusta katemateriaalille ja täten parantavat koko vesikatteen elinkaarta.

Pisko rakennustuotteet on suunniteltu ja testattu pysyvästi rakennukseen jätettäviksi tuotteiksi ja niitä voidaan käyttää myös turvaköyden kiinnityspisteinä. Toisin kuin vain henkilösuojaimeksi luokiteltavat, mukaan otettavaksi tarkoitetut turvatuotteet (esim. standardin EN 795 mukaan irrallisena komponenttina testatut), Pisko rakennustuotteet ovat testattu kokonaisena kattoon asennettuna järjestelmänä siten, kuin ne oikeasti asennetaan myös rakennukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että kiinnityslujuus ja toiminnallisuus on tutkittu oikeaa käyttöolosuhdetta vastaavassa testiympäristössä. Tyyppitestauksessa käytettävät tuotestandardien mukaiset luokka 2 kuormitukset Pisko kulkuteille ja niiden kiinnitysjärjestelmille vastaavat rakentamismääräyskokoelman ”Rakenteiden lujuus ja vakaus” kohdan 8. ”Onnettomuuskuormat” mukaista kuormitusta (mitoitusarvo Ad = 10 kN). Tästä kertoo tuotteiden rakennustuoteasetuksen mukainen CE-merkintä tai tätä vastaava kansallinen tuotehyväksyntä.

 

Mitä Pisko tuotteita voidaan käyttää turvaköyden kiinnityspisteenä?

 • Lapetikasta (lapetikkaan paarteeseen voidaan asentaa Pisko SafeLine vaijerijärestelmä käyttäjän mukana liikkuvaksi turvaköyden kiinnityspisteeksi)
 • Kattosiltaa (kattosillassa suositellaan lisäksi köysikiinnikettä, vaakakiskoa tai Pisko SafeLinea, käyttötarkoitus ja rakennuksen erityispiirteet huomioiden)
 • Talotikasta (talotikkaassa suositellaan lisäksi aina Pisko nousukiskoa tai Pisko SafeLine vaijerijärjestemää)
 • Ankkuripisteitä
 • Pisko SafeLine vaijerijärjestelmää, joka voidaan asentaa kaikkien Pisko kulkuteiden yhteyteen käyttäjän mukana kulkevaksi katkeamattomaksi turvaköyden kiinnityspisteeksi, tai tietyissä erikoistapauksissa myös irrallisena erillisjärjestelmänä

 

Aina kaikilla kattoalueilla ei ole tarkoituksenmukaista käyttää ns. jatkuvaa, käyttäjän mukana kulkevaa turvaköyden kiinnityspistettä (esim. kattosiltaan asennettavaa vaakakiskoa, jossa vaunu liikkuu käyttäjän turvaköyden mukana). Tällaiset tapaukset voivat olla esim. laajojen loivakattoisten rakennusten reuna-alueet tai niiden yksityiskohdat, joissa oletettavaa käyntiä on harvakseltaan. Tällöin voidaan käyttää, riittävällä varoetäisyydellä räystääseen nähden (min. 2 metriä), esim. Pisko ankkuripisteitä turvallisesti sijoiteltuna. Ankkuripisteitä käytettäessä tulisi huomioida, että käyttäjän ei tarvitse työskennellä pitkän turvaköyden päässä, jotta mahdollinen putoaminen reuna-alueen yli ei olisi mahdollista tai vapaa putoamismatka olisi minimoitu. Toisin sanoen, mikäli yhdeltä ankkuripisteeltä ei yletä turvallisesti työskentelemään lyhyellä turvaköydellä, tulee ankkuripisteitä lisätä tarpeellinen määrä, jolloin työskentely on mahdollista kahden köyden menetelmällä. Usein tällaisissa tilanteissa on hyvä pysähtyä pohtimaan, olisiko kokonaisturvallisuuden kannalta parempi toteuttaa putoamissuojaus esim. kattosiltaa turvaköyden kiinnityspisteenä hyödyntäen.

Erityisesti tulisi välttää tilanteita, joissa käyttäjä joutuu kulkemaan katon vaaralliselle reuna-alueelle etsimään turvaköyden kiinnityspistettä (esim. kattopinnan lähellä kulkeva, räystäslinjaa mukaileva erillinen vaijerijärjestelmä), joka pahimmillaan on lumen alla piilossa. Tällöin on todellinen riski siitä, että käyttäjä kompastuu lumen alla olevaan vaijeriin ja putoaa, ilman että on ehtinyt kytkeä itseään mihinkään turvaköyden kiinnityspisteeseen. Pisko ankkuripisteet ja Pisko SafeLine erillisjärjestelmät voidaan varustaa heijastavalla indikaattorilla, jonka avulla ne löytyvät helposti ja turvallisesti myös paksunkin lumipeitteen alta.

Pisko SafeLine vaijerijärjestelmä on ensisijaisesti kulkuteiden yhteyteen suositeltava turvaköyden kiinnityspiste, joka pysäyttää käyttäjän putoamisen, mikäli käyttäjä horjahtaa/putoaa kulkutieltä vaara-alueelle. SafeLine on tarkoituksenmukaisinta asentaa yhtenäisenä kokonaisuutena rakennuksen pääkulkureiteille. Pääreitiltä lähtevät, haarautuvat kulkutiet, kuten kattosillasta laskeutuvat lapetikkaat, voidaan varustaa erillisin SafeLine-vedoin.

Mikäli kulkutienä toimivalta kattosillalta on tarkoitus tehdä myös huoltotöitä katon vaara-alueella turvaköyden varassa, on tällaisiin kohtiin käytännöllistä lisätä SafeLine järjestelmää täydentävät köysikiinnikkeet, jotka toimivat paremmin käyttäjää tukevana turvaköyden kiinnityspisteenä. Turvaköyden kiinnityspisteitä suunniteltaessa olisi tärkeää miettiä asiaa ennen kaikkea käyttäjän näkökulmasta.

Pysyvästi rakennukseen asennettavat rakennustuotteet, joita voidaan käyttää turvaköyden kiinnityspisteenä, tulee suorituskyvyn pysyvyyden varmistamiseksi tarkastaa valtuutetun tarkastajan toimesta vuosittain. Tämä rakennuskohteessa toteutettava tarkastus vastaa mukaan otettavien henkilökohtaisten turvavarusteiden, kuten esimerkiksi turvavaljaiden, tarkastustoimintaa. Säännöllisellä tarkastustoiminnalla pyritään varmistamaan, että käyttäjällä on aina turvallinen ja edelleen käyttötarkoitukseensa soveltuva käyttöympäristö rakennuksen vaarallisimmilla alueilla liikuttaessa.

Kuvissa Pisko SafeLine vaijerijärjestelmä ja Pisko köysikiinnike. Pisko SafeLine ja köysikiinnike ovat toisiaan täydentäviä ratkaisuja. Vaijerijärjestelmä on ensisijaisesti kulkuteiden yhteyteen suositeltava turvaköyden kiinnityspiste, joka on putoamisen pysäyttävä järjestelmä. Kattosiltaan kiinnitetty köysikiinnike mahdollistaa paremmin huoltotyöt turvaköyden varassa katon vaara-alueella.

Pisko tuotteiden käyttö rakennuksissa

Esimerkkikuva

Kuvasta näkyy miten katon turvaköyden kiinnityspisteet voidaan toteuttaa Pisko kattoturvatuotteilla.

 1. Varmennustodistuksen mukainen Pisko SafeGrip talotikas varustettuna Pisko nousukiskolla tai Pisko SafeLine vaijerilla. Vaunu liikkuu käyttäjän mukana.
 2. Luokan 2 mukainen Pisko SafeGrip lapetikas, suositeltavin turvaköyden kiinnityspiste on tikkaan yläpuolelle kattosiltaan asennettu köysikiinnike, tai vaihtoehtoisesti tikkaan paarteeseen asennettu Pisko SafeLine vaijeri.
 3. Luokan 2 mukainen Pisko kattosilta, turvaköyden kiinnityspisteenä Pisko SafeLine vaijeri tai köysikiinnike, lisäturvana kattosillan kaide. Vaihtoehtoinen käynti sisäkautta rakennuksen katolle huoltotöitä varten.
 4. Luokan 2 mukainen Pisko kattosilta, turvaköyden kiinnityspisteenä Pisko SafeLine vaijeri tai vaakakisko. Työskentelypisteiden kohdalle köysikiinnike. Vaunu liikkuu käyttäjän mukana. Kattosilta muodostaa turvallisen ja osoitetun kulkutien myös loivilla katteilla ja parantaa vesikatteen (tyypillisesti esim. bitumikermi) pitkäaikaiskestävyyttä. Pisko kattosillan asennus loiville katoille on mahdollista Pisko MultiFast kiinnikkeellä ja se on varustettavissa Pisko SafeLine turvavaijerilla tai köysikiinnikkeellä.
 5. Loivan katon kaltevuuden suuntaisena asennettu Pisko kattosilta toimii turvallisena ja tukevana kulkutienä alle 12 asteen kaltevuuksilla ja sitä voidaan käyttää turvaköyden kiinnityspisteenä yhdessä köysikiinnikkeen kanssa. Pisko kattosillan asennus kaltevuuden suuntaisena kulkutienä loiville katoille on mahdollista Pisko MultiFast kiinnikkeellä.
 6. Lumiesteet toteutetaan rakennukseen räystään mittaisena joko Pisko lumiaidalla tai Pisko lumiesteillä RT 85-11132 mitoitusohjeen mukaisesti. Lisäksi niillä suojataan kaltevan katto-osan tarvikkeita ja laitteita.
 7. Erillinen Pisko ankkuripiste vaara-alueen keskellä, mahdollistaa turvallisen työskentelyn lyhyellä turvaköydellä.
 8. Kattosilta tulisi päättää ennen vaara-alueen reunaa ja estää horjahtaminen kaiteella. Käyttäjän mukana kulkevan turvaköyden kiinnityspisteen ei tule jatkua kattosillan päähän asti, mikäli silta päättyy lähelle räystästä.
 9. Nousutikkaan alaosa tulisi varustaa kiipeilyesteellä (pääasiallinen tarkoitus estää lasten pääsy katolle).
 10. Aurinkopaneelikenttien huoltoreitit tulee myös suunnitella. Paneelien alapuolelle jätetään riittävä etäisyys lumiesteisiin, jotta lumet eivät pudotessaan pääse liukumaan lumiesteiden yli.74

 

Turva­varusteet katolle

Vaakakisko-pikkukuva

Turva­varusteet katto­siltaan

Nouskikisko-pikkukuva

Turva­varusteet tikkaisiin

Ankkuripiste huopakaton liimattavalla alusraudalla

Ankkuri­pisteet

Safety rope can be attached to Pisko roof bridge with horizontal safety rail.

Turvaköyden kiinnitys­pisteiden toteuttaminen

Sadevesi­järjestelmät ja kattoturva­tuotteet

Pisko SafeLine vaijeri­järjestelmä

Pisko SafeLine vaijerijärjestelmällä turvallisuus uudelle tasolle! Vaijerijärjestelmä on turvallinen ja toimiva kokonaisratkaisu yhtenäiseksi turvaköyden kiinnityspisteeksi. Käyttäjä on koko ajan kiinni turvavaijerissa putoamisen varalta.

Tutustu tuotteisiin about Pisko SafeLine vaijeri­järjestelmä

Pisko MultiFast kiinnitysratkaisu

Pisko MultiFast on erityisesti loivien kattojen kulkuteiden tukevaan ja turvalliseen kiinnittämiseen kehitetty ratkaisu.

Tutustu tuotteisiin about Pisko MultiFast kiinnitysratkaisu

Sadevesi­järjestelmät

Pisko sadevesijärjestelmät johtavat sadevedet hallitusti pois katolta ja talon rakenteista. Markkinoiden laajimmasta valikoimasta löytyy jokaisen silmää miellyttävä vaihtoehto kaikissa vesikatto- ja julkisivuväreissä. GreenCoat RWS Pural pinnoitetuilla sadevesijärjestelmien osilla on 50 vuoden tekninen takuu.

Tutustu tuotteisiin about Sadevesi­järjestelmät

Tikas­tuotteet

Pisko SafeGrip ja pidot paranee. Pisko tikkaat tarjoavat turvalliset kulkuyhteydet vesikatolle, katolla liikkumiseen harjalle, savupiipulle, kattoluukuille ja muille huollettaville kohteille.
Pisko tikkaista löytyy myös ratkaisut turvalliseen alas pääsyyn parvekkeilta ja yläkerran huoneista. Tikkaat ovat saatavilla kaikissa vesikatto- ja julkisivuväreissä. Pisko SafeGrip tikasjärjestelmällä on 50 vuoden tekninen takuu.

Tutustu tuotteisiin about Tikas­tuotteet

Lumi­esteet

Pisko lumiesteillä estetään vaaratilanteet, joita lumen ja jään katolta putoaminen saattaa aiheuttaa. Lisäksi lumiesteillä voidaan suojata katolla sijaitsevia rakenteita. Valikoimastamme löytyy lumiesteet kaikille katemateriaaleille. Maalatuilla Pisko lumiesteillä on 50 vuoden tekninen takuu.

Tutustu tuotteisiin about Lumi­esteet

Katto­sillat

Pisko kattosilta varmistaa turvallisen liikkumisen katolla sijaitseville huollettaville kohteille kaikissa olosuhteissa. Kattosillat ovat saatavilla kaikissa vesikattoväreissä. CE-merkityllä kattosiltajärjestelmällä on 50 vuoden tekninen takuu.

Tutustu tuotteisiin about Katto­sillat

Turva­varusteet katolle

Pisko turvavarusteet varmistavat turvallisen siirtymisen vesikatolle ja liikkumisen katon huoltokohteisiin. Turvavarusteet ovat saatavilla kaikissa vesikatto- ja julkisivuväreissä. Pisko kattoturvatuotteilla ja turvavarusteilla on 50 vuoden tekninen takuu.

Tutustu tuotteisiin about Turva­varusteet katolle

Kouru­rainat ja pelti­kelat

Piristeelin valikoimasta löytyy laaja valikoima Suomessa valmistettua terästä erilaisiin käyttötarpeisiin. Raaka-aineet ovat läheltä hankittuja ja siten ekologisesti kestävä valinta. Varastostamme saat nopealla toimitusajalla CE-merkityt 610 mm ja 1250 mm peltikelat sekä koururainat.

Tutustu tuotteisiin about Kouru­rainat ja pelti­kelat

Pisko Solar

Aurinkopaneelien kattokiinnitykset ovat tärkeä osa vihreiden energia-arvojen mukaisia Solar-kokonaisuuksia. Tarjoamme tehokkaan valikoiman testattuja, turvallisia ja pohjoiset olosuhteet kestäviä aurinkopaneelien kattokiinnikkeitä. Pisko Solar aurinkopaneelikiinnikkeet ovat aina Qualicoat 1 laatuluokan vaatimukset täyttävillä jauhemaaleilla pintakäsitelty ja tuotteilla on 50 vuoden tekninen takuu.

Tutustu tuotteisiin about Pisko Solar

Paloluukku

Pisko paloluukku eli pelastautumisluukku on tarkoitettu hätäpoistumistieksi kerrostalojen parvekkeilta. Helppokäyttöinen tuote varmistaa turvallisen ja nopean poistumisen kerrostalon jokaisesta kerroksesta. Pisko paloluukun kaikki osat ovat Qualicoat 1 laatuluokan vaatimukset täyttävillä jauhemaaleilla pintakäsitelty. Tuotteella on 40 vuoden tekninen takuu.

Tutustu tuotteisiin about Paloluukku