Toimitusehdot

TUOTTEIDEN TOIMITTAMISTA KOSKEVAT YLEISET EHDOT 2024

 

1. Sopimusosapuolet ja sopimus tuotteiden myynnistä

Tuotteiden toimittamista koskeva toimitussopimus ja/tai tuotteiden toimittamista koskeva tilaus ja siihen saatu tilausvahvistus (”toimitussopimus”) ja nämä tuotteiden toimittamista koskevat yleiset ehdot muodostavat yhdessä sopimuksen (jäljempänä ”sopimus”), jolla Piristeel Oy (”toimittaja”) sitoutuu toimittamaan tilaajalle (”tilaaja”) sadevesi-, tikas- ja kattoturvallisuustuotteitaan (”tuote” tai ”tuotteet”).

Nämä tuotteiden toimittamista koskevat yleiset ehdot soveltuvat kaikkiin toimituksiin toimittajan ja tilaajan välillä, ellei toimitussopimuksessa toisin todeta. Nämä yleiset ehdot koskevat myös kaikkia vastaisuudessa tehtäviä toimitussopimuksia toimittajan ja tilaajan välillä, vaikka yleisten ehtojen soveltamisesta ei ole uudelleen nimenomaisesti todettu, ellei toimittajan uusia yleisiä toimitusehtoja ole vahvistettu toimittajan ja tilaajan välisiin toimituksiin sovellettavaksi.

2. Yleisten ehtojen soveltaminen ja tulkintajärjestys

Toimitussopimus ja nämä tuotteiden toimitusta koskevat yleiset ehdot muodostavat sopimuskokonaisuuden, jota sovelletaan tuotteiden toimituksessa. Mikäli toimitussopimuksen ja näiden yleisten ehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti toimitussopimuksen määräyksiä.

3. Toimitussopimuksen syntyminen

Toimitussopimus syntyy, kun osapuolet tuotteiden toimittamista koskevan toimitussopimuksen allekirjoituksin vahvistavat hyväksyvänsä toimitussopimuksen ehdot ja/tai, kun toimittaja vahvistaa tilaajan tekemän tuotteiden tilauksen lähettämällä sähköisesti tai faksilla tilausvahvistuksen tilaajalle.

Toimittajalle ei synny toimitusvelvollisuutta tilaajan tekemän tilauksen johdosta, vaan toimitussopimuksen syntyminen edellyttää, että toimittaja hyväksyy tilaajan tilauksen.
Toimittajalla on oikeus tarkistaa tilaajan luottotiedot.

4. Tuotteiden maksuehdot ja maksuviivästyksen seuraamukset

Ellein maksuehdosta ole toimitussopimuksessa erikseen sovittu, on maksuehto neljätoista (14) päivää netto laskun päiväyksestä lukien. Tilaajalla ei ole oikeutta kuitata kauppahintaa tai osaa siitä tai pidättyä kauppahinnan maksamisesta minkään tekemänsä reklamaation tai väitetyn vastasaatavan perusteella, ellei vastasaatava ole riidaton tai lainmukaisella tuomiolla määrätty toimittajan maksettavaksi.

Mikäli tilaaja jättää kauppahinnan tai sen osan maksamatta eräpäivään mennessä:
1) Toimittajalla on oikeus pidättyä kaikkien toimittajan ja tilaajan välisten sopimusten mukaisista tuotteiden toimituksista tai toimittaa tuotteita ainoastaan päättämillään ehdoilla;
2) Toimittajalla on oikeus eräännyttää välittömästi maksettavaksi kaikki tilaajan erääntymättömät kulut; ja
3) Tilaajan on maksettava toimittajalle korkolain (633/1982) mukaista viivästyskorkoa jokaiselta päivältä, jonka kauppahinnan tai sen osan suoritus viivästyy eräpäivästä.

Tilaajan on tehtävä laskutusta koskevat huomautukset neljäntoista (14) päivän kuluessa laskun päiväyksestä lukien.

5. Omistuksenpidätys

Toimittajalla on omistusoikeus tuotteisiin siihen saakka, kunnes tilaaja on maksanut kauppahinnan kokonaisuudessaan. Tilaajan tulee säilyttää tuotteet siten, että ne voidaan erottaa tilaajan omista tuotteista ja omaisuudesta.

6. Toimitus

6.1 Toimitusehdot

Tuotteiden toimitustapa on EXW, mikäli toisin ei ole sovittu. Tuotteet toimitetaan toimittajan sopimusrahdilla tai erikseen kirjallisesti sovittaessa tai vahvistettaessa tilaajan sopimusrahdilla. Rahtikulut peritään tilaajalta tuotteiden laskutuksen yhteydessä toimittajan sopimusrahdin tai suuntakuormahinnoittelun mukaisesti.

6.2 Toimitusaika

Toimittaja tekee parhaansa toimittaakseen tuotteet toimitussopimuksessa ilmoitettuna aikana, mutta ei voi taata toimitusaikaa, ellei toimitusajasta ole nimenomaisesti toimittajan ja tilaajan välillä erikseen kirjallisesti sovittu. Mikäli tuotteet toimitetaan toimitusajan jälkeen eikä toimitusajasta ja viivästysseuraamuksista ole nimenomaisesti sovittu, ei toimittaja ole velvollinen korvaamaan viivästyksestä aiheutuvia vahinkoja tai kustannuksia, ellei viivästyksen syynä ole toimittajan törkeä huolimattomuus tai tahallisuus.

7. Tuotteiden tarkastaminen ja mahdollinen virheellisyys

Tilatut tuotteet on tarkistettava lähetyksen saapuessa, lähetyksen kuljettajan läsnä ollessa. Mikäli tuotteet ovat vaurioituneet kuljetuksessa, on vaurioituneista tuotteista tehtävä merkintä rahtikirjaan. Mikäli tuotteiden kuljettaja ei ehdi odottaa tuotteiden tarkistamista tai mikäli tuotteita ei erityisestä muusta syystä voida asianmukaisesti tarkastaa, rahtikirjaan tulee tehdä varauma ja mahdollisista kuljetusvaurioista on tällöin reklamoitava toimittajalle seitsemän (7) vuorokauden sisällä lähetyksen vastaanottamisesta. Huomautukset tuotteiden laadusta tai toimituksen puutteellisuudesta on kaikissa tapauksissa tehtävä viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluessa lähetyksen vastaanottamisesta. Toimittajalle on huomautuksen jälkeen aina varattava mahdollisuus tuotteiden laadun tarkastamiseen. Toimittaja ei vastaa vahingoista tai puutteista niiden toimituksen osalta, joita koskevista vahingoista tai puutteista ei ole reklamoitu viimeistään edellä mainittujen määräaikojen kuluessa tai joita toimittajalle ei ole annettu mahdollisuus tarkastaa.

Mikäli tuote todetaan virheelliseksi eikä virheellisyys johdu tilaajan syyksi luettavasta seikasta, pyrkivät toimittaja ja tilaaja sopimaan hinnanalennuksesta. Mikäli osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen hinnanalennuksesta, on toimittajalla oikeus joko korjata tuote tai tuotteet kohtuullisessa ajassa tai toimittaa valintansa mukaan uusi tuote virheellisen tilalle kohtuullisessa ajassa tai hyvittää tilaajalle virheellisen tuotteen hinta ja tilaajalle aiheutuneet kuljetuskustannukset. Mikäli toimittaja toimittaa uuden tuotteen virheellisen tilalle tai hyvittää virheellisen tuotteen hinnan, jää virheellinen tuote toimittajan omaisuudeksi.

Tilaaja vastaa tilaamiensa tuotteiden sopivuudesta aiottuun kohteeseen. Tilatessaan mittatilaustyönä valmistettavia tai erikoisvalmisteisia tuotteita, vastaa tilaaja antamiensa tietojen kuten mittojen ja muiden tuotteiden valmistukseen vaikuttavien tietojen oikeellisuudesta.

8. Takuu

Toimittaja antaa tuotteille seuraavat takuut:

Piristeel tuotetakuu

Piristeel raaka-ainetakuu

Tarkemmat takuuehdot toimitetaan Piristeel Oy:n asiakkaille pyynnöstä ja ne löytyvät osoitteesta www.piristeel.fi.

9. Vastuunrajoitukset

Tuotteet on asennettava ja niitä on huollettava toimittajan antamien huolto- ja asennusohjeiden mukaan. Toimittaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista tilaajalle, tilaajan sopimuskumppanille tai mahdolliselle muulle kolmannelle taholle, jotka syntyvät siitä, että tuote on asennettu tai sitä on huollettu huolto- ja asennusohjeiden vastaisesti. Toimittaja ei vastaa missään tilanteessa ostajalle aiheutuneista välillisistä tai sen kaltaisista vahingoista. Toimittajan enimmäisvastuu on aina kuitenkin rajattu toimitettujen tuotteiden arvoon.

10. Ylivoimainen este

Toimittaja vapautuu toimitussopimuksessa ja näissä yleisissä ehdoissa määritellyistä velvoitteistaan ja velvollisuudesta maksaa korvausta tai muuta hyvitystä, mikäli toimittajan tällaisten velvoitteiden rikkominen tai täyttämättä jääminen on aiheutunut ylivoimaisesta esteestä (force majeure).
Tällaiseksi ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan esimerkiksi luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai tietoliikenteen taikka energianjakelun keskeytys, lakko, tulipalo, kolmannelta osapuolelta hankittujen tai kolmannen osapuolen hallussa olevien tuotteiden tai palvelujen viallisuus tai viivästyminen taikka muu vaikutuksiltaan vastaava toimittajasta riippumaton syy.

11. Salassapito

Tilaaja on velvollinen pitämään salassa kaikki toimittajan liike- ja ammattisalaisuudet sekä muut luottamukselliset tiedot, jotka tilaaja toimitussopimuksen myötä tai muuten saa tietoonsa. Salassapitovelvollisuus jatkuu myös sen jälkeen, kun toimitussopimuksen ja näiden yleisten ehtojen mukaiset muut velvoitteet on täytetty.

12. Muut ehdot

12.1 Ilmoitukset

Tilaajan tulee tehdä kaikki toimitussopimukseen tai näihin yleisiin ehtoihin liittyvät vaatimukset, ilmoitukset ja muu viestintä kirjallisesti ja toimittaa tällainen viestintä toimitussopimuksessa tai näissä yleisissä ehdoissa mainittuun taikka toimittajan tilaajalle myöhemmin ilmoittamaan osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

12.2 Sovellettava laki ja erimielisyydet

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Sopimukseen mahdollisesti liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan toimittajan ja tilaajan välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda sovinnolliseen ratkaisuun, käsitellään erimielisyydet ensiasteessa toimittajan kulloisenkin kotipaikan käräjäoikeudessa.

Nämä toimitusehdot korvaavat aiemmat versiot alkaen 11.6.2024.