ARTIKKELI

Riittävätkö kattotikkaat kulkutieratkaisuksi?

Suomessa on edelleen tavallista toteuttaa katon kulkutiet koko matkaltaan samalla tikasrungolla. Vaikka kattotikkaat ovatkin paikkakohtaisesti erittäin järkevä ratkaisu, käytetään niitä usein myös silloin, kun tarkoituksenmukaisempia ja turvallisempiakin vaihtoehtoja olisi tarjolla.

Valintaan vaikuttanee usein tottumus, mutta myös viranomaismääräysten lavea ilmaisutapa. Esimerkiksi asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta edellyttää yhtenäistä ja helppokulkuista kulkutietä katolla liikkumiseen, mutta ei määrittele siihen vaadittavia ratkaisuja tarkemmin.

Miksi sitten puolamalliset lapetikkaat eivät kaikissa tapauksissa riitä takaamaan turvallista kulkutietä, ja millaisia vaihtoehtoja tulisi mieluummin harkita?

Kaltevuuden suuntainen kattosilta on käyttäjäystävällinen ja turvallinen vaihtoehto kattotikkaille loivilla katoilla.

Kattotikkaat soveltuvat parhaiten jyrkille katoille

Pykälien liian tarkasta tulkinnasta ja säästöhalusta johtuen kulkutieratkaisuja jätetään loiville katoille toisinaan kokonaan asentamatta. Esimerkiksi kuurainen konesaumakatto ei kuitenkaan vaadi kovinkaan suurta kaltevuutta, kun katolla liikkuja alkaa liukkaalla katolla valua kohti räystästä. Tikasrungon käytön voisi siis äkkiseltään ajatella olevan parempi ratkaisu kuin ei ratkaisua ollenkaan.
Loivalla konesaumakatolla puolamallinen tikas ei kuitenkaan ole kovin käyttökelpoinen, sillä se vaatii ihmiselle hankalaa ”karhumaista” etenemistapaa ja niinpä moni käveleekin mieluummin liukkaalla pellillä tikkaan vierellä. Pahimmassa tapauksessa epäkäytännöllinen kulkutieratkaisu johtaa siis siihen, että se jätetään käyttämättä, jolloin tikas itseasiassa vain heikentää katolla liikkumisen turvallisuutta. Puolamalliset lapetikkaat ovatkin suositeltava kulkutieratkaisu lähinnä katon jyrkissä osissa. Käytännöllisenä rajana voidaan pitää 1:1-kaltevuutta.

Jos kokemuksen kautta havaitaan, että jo asennettuja puolatikkaita ei käytetä, voidaan niiden käyttökelpoisuutta ja turvallisuutta parantaa. Piristeelin valikoimista löytyy irtonainen askelmataso (esite), jolla tikkaiden puolat voidaan varustaa laajemmalla tukipinnalla, jolloin kattotikkailla voidaan kävellä lähes kuten portailla.

Lapetikkaan askelmataso

Pisko-tuotteet mahdollistavat turvallisen kulkutien toteutuksen kaikilla kaltevuuksilla

Jotta katon kulkutie vastaisi tarkoitustaan, tulisi se aina suunnitella huolellisesti kohde ja loppukäyttäjät huomioiden. Oikeiden ratkaisujen valintaan vaikuttavat kaltevuuksien ohella katon muodot ja erikoispiirteet sekä se, keiden katolla tulee voida liikkua ja mistä syystä.

Piristeel kehittää ja testaa aktiivisesti erilaisia kattoturvatuotteita ja niiden kiinnityskeinoja. Kun katto on liian loiva tavallisten tikkaiden tarkoituksenmukaiseen hyödyntämiseen, voidaan kulkutie toteuttaa kaltevuuden suuntaisesti asennettavalla Pisko-kattosillalla. Sen tuomaa hyötyä voidaan verrata vaikkapa pitkospuihin, joita pitkin suon ylittäminen on paljon mukavampaa kuin karahkalta tai mättäältä toiselle harppoen.

Rakennuksessa käytettävien vesikaton kaltevuuden suuntaisten kulkuteiden käyttöaluesuositukset:

Katon kulkuteiden suositustaulukko

Keskikaltevalle lappeelle Piristeel on tuonut valikoimaansa uutena tuotteena Pisko-kattoaskelman, joka on katteen pintaan asennettava erillinen käden- ja jalansija. Se on tarkoitettu erityisesti paikkoihin, joissa on ylös tai alas kulkiessa liikuttava samanaikaisesti sivulle ja joissa tikasrunko ei näin ollen ole tarkoituksenmukainen. Tuote asennetaan katteen pintaan, joten se soveltuu myös paikkoihin, joissa tikkaan kiinnittäminen lujiin ruoteisiin on hankalaa tai epävarmaa. Periaate on verrattavissa kiipeilyseinän ulokkeisiin, joiden avulla voidaan kiivetä samanaikaisesti käsien ja jalkojen avulla – toki sillä erotuksella, että Pisko-kattoaskelmat ovat leveämpiä ja tarjoavat ratkaisevasti paremman jalansijan ja otevarmuuden.

Kattoaskelma

Käytännölliset kulkutieratkaisut suojelevat myös kattoa

Pisko-kulkutietuoteperhe on suunniteltu siten, että sen valikoimasta voidaan muodostaa jokaiselle katolle järkevä ratkaisu. Kulkuteitä voidaan käyttää myös turvaköyden kiinnityspisteinä, joita vaaditaan loivillekin katoille. Kulkuteiden yhteyteen voidaan toteuttaa katkeamaton turvaköyden kiinnityspiste Pisko SafeLine vaijerijärjestelmällä. Tällaiset ratkaisut ovat usein yksinkertaisia asentaa ja ne säästävät myös kattoa, sillä rakenteita ei tarvitse avata esimerkiksi raskasta pollaria varten ja muodostaa näin vuotoriskipaikkaa keskelle vedeneristettä.

Pisko SafeLine vaijerijärjestelmällä on helppo toteuttaa putoamissuojaus katolle kulkuteiden yhteyteen.

Sen lisäksi, että Piristeelin ratkaisut takaava turvallisen katolla liikkumisen kohde ja käyttäjät huomioiden, ne suojaavat itse kattoa. Loivillakin katoilla tietty osoitettu kulkutie on kiinteistön elinkaaren kannalta parempi ratkaisu kuin kulkeminen vedeneristeen päällä, mikä kuluttaa helposti etenkin kermikattoa. Tarkoitusta varten asennettu kulkutie ottaa mekaanisen kulutuksen katteen puolesta vastaan ja jakaa katolla liikkujan sekä tämän kantamuksesta aiheutuvan kuormituksen laajemmalle alalle rasittaen vähemmän myös kattorakennetta.

 

Tutustu Pisko-kattoturvatuotteisiin